Doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH, không ảnh hưởng đến NLĐ đi khám, chữa bệnh


Dù doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH do ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng người lao động vẫn có thể dùng thẻ BHYT để khám, chữa bệnh trong thời gian này

Tin tổng hợp: Theo điều 88 Luật BHXH 2014, trong trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến việcngười lao động (NLĐ) và NSDLĐ không có khả năng đóng BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Cụ thể, điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP liệt kê các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất bao gồm:

  • Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

  • Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Nếu thuộc một trong những trường hợp này, NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4-5-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

  • Không bố trí được việc làm cho NLĐ , trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất);

  • Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1-2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1-2020.

Điều 5, điều 14 và điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định, hàng tháng, NLĐ và NSDLĐ phải trích từ tiền lương, quỹ lương của mình để đóng vào quỹ ốm đau, thai sản; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ bảo hiểm thất nghiệp và BHYT. Do đó:

Việc tạm dừng đóng BHXH thực chất là tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Để rõ hơn, Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17-3-2020 của BHXH Việt Nam có nêu: Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hàng tháng, doanh nghiệp phải đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.


Căn cứ những quy định này có thể thấy, việc tạm dừng đóng BHXH không ảnh hưởng tới việc đóng BHYT của NLĐ. Do vậy, việc hưởng BHYT cũng không bị ảnh hưởng.

NLĐ vẫn có thể dùng thẻ BHYT để khám, chữa bệnh trong thời gian này.