Doanh nghiệp phải chu toàn quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc như thế nào?


Ngoài việc xác nhận sổ BHXH cho người lao động, doanh nghiệp còn phải làm thủ tục báo giảm BHXH khi người lao động nghỉ việc. Ảnh: Hoàng Triều

Tin tổng hợp: Khi người lao động (NLĐ) phải nghỉ việc thì quyền lợi của họ bao gồm những gì?

Điểm 3.2, khoản 3, điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ trách nhiệm của đơn vị nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) như sau:

Nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định.

Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ. Ngoài ra, quy định này còn dự kiến hướng xử lý trong trường hợp đơn vị chưa đóng đủ tiền bảo hiểm. Cụ thể, cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của NLĐ; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Ngoài ra, NSDLĐ còn có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH cùng những giấy tờ khác mà NSDLĐ đã giữ lại của NLĐ.