top of page
  • Writer's pictureNBCN

Doanh nghiệp không tái ký hợp đồng, giải quyết ra sao?


Ông Nguyễn Minh Chính (quận Phú Nhuận, TP HCM) hỏi: "Trường hợp hợp đồng lao động (HĐLĐ) bị tuyên bố vô hiệu do người giao kết không đúng thẩm quyền nhưng doanh nghiệp không thực hiện ký lại hợp đồng theo đúng quy định thì quyền lợi của NLĐ được giải quyết thế nào?".

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời:


Căn cứ khoản 3 điều 10 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, trường hợp HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền mà không ký lại HĐLĐ mới thì thực hiện chấm dứt HĐLĐ.


Khi chấm dứt HĐLĐ, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ kể từ khi bắt đầu làm việc theo HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi chấm dứt được thực hiện như sau:

  • Nếu quyền, lợi ích của mỗi bên trong HĐLĐ không thấp hơn quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì quyền, nghĩa vụ, lợi ích của NLĐ được thực hiện theo nội dung HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu;

  • Nếu HĐLĐ có nội dung về quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mỗi bên vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến phần nội dung khác của HĐLĐ thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ thực hiện theo khoản 2 điều 9 Nghị định này;

  • Thời gian NLĐ làm việc theo HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu được tính là thời gian làm việc của NLĐ cho người sử dụng lao động để làm căn cứ thực hiện chế độ theo quy định của pháp luật về lao động.

  • Ngoài ra, NLĐ còn được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định.

bottom of page