Doanh nghiệp không phải xuất trình cho hải quan giấy phép xuất khẩu khẩu trang


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Việc xuất khẩu mặt hàng khẩu trang và khẩu trang y tế thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Người khai hải quan không phải nộp hoặc xuất trình giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang và khẩu trang y tế .  

Nội dung hướng dẫn tại công văn này thay thế cho các văn bản của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28.02.2002 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. 

Cũng trong hôm nay, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc xuất khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. Theo đó bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế theo quy định tại Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28.02.2020 của Chính phủ.