• NBCN

Doanh nghiệp dưới 10 nhân viên có phải nộp kinh phí công đoàn không?


Theo quy định cụ thể tại điều 4, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn, mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư đều phải đóng kinh phí công đoàn, không phân biệt số lượng lao động.


Kinh phí công đoàn là khoảng phí bắt buộc phải đóng của mọi DN, do vậy, dù là công ty dưới 10 người lao động thì cũng phải đóng kinh phí công đoàn theo đúng quy định pháp luật.