top of page

Doanh nghiệp cần làm gì để NLĐ được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng?


Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP

Tin tổng hợp: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 khi hội đủ các điều kiện:

  • Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 30-6-2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-4-2020 đến ngày 1-6-2020.

  • Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

  • Làm việc tại các doanh nghiệp (DN) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của DN, số dư đến ngày 31-3-2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

DN chủ động lập danh sách NLĐ của mình có đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo mẫu số 01 (được ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg), đồng thời đề nghị tổ chức Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách này. Trường hợp DN không có công đoàn cơ sở thì chỉ cần đề nghị cơ quan BHXH xác nhận. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách, cơ quan BHXH sẽ xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ và gửi lại danh sách cho DN.

Sau khi nhận lại danh sách, DN gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện sẽ thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.


Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ cho NLĐ của doanh nghiệp.

bottom of page