top of page
  • Writer's pictureNBCN

DN dừng hoạt động vì đứt nguồn nguyên liệu, NLĐ không được nhận hỗ trợ COVID-19!


Ảnh minh họa

Ông Minh Hảo (Đồng Nai) cho biết, doanh nghiệp của ông không thuộc đối tượng bị yêu cầu dừng hoạt động do dịch COVID-19 nhưng do khó khăn nguồn nguyên liệu nên phải tạm dừng hoạt động.

Vậy trong trường hợp này, người lao động có được nhận hỗ trợ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 không?

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin về trường hợp của ông Hảo như sau: Căn cứ Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì đối tượng, điều kiện hỗ trợ là:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

  1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01.5.2021 đến ngày 31.12.2021.

  2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Căn cứ quy định trên,

doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất, không phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì người lao động KHÔNG thuộc đối tượng hỗ trợ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
bottom of page