Dự thảo: Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng lao động Việt Nam phải báo cáo hàng năm


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo dự thảo, khi có nhu cầu sử dụng người lao động (NLĐ) Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải gửi văn bản đề nghị tuyển NLĐ Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam. Trong văn bản phải nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển; quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ Việt Nam và của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cần tuyển.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam có trách nhiệm tuyển dụng, giới thiệu NLĐ Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Hết thời hạn quy định mà tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam không tuyển chọn, giới thiệu được NLĐ Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp tuyển dụng NLĐ Việt Nam. Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản kèm bản sao HĐLĐ đã ký kết với NLĐ Việt Nam.

Trường hợp HĐLĐ đã ký kết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt cho tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam.

Dự thảo nêu rõ, NLĐ Việt Nam khi làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ pháp luật về lao động của Việt Nam; thực hiện đúng các điều khoản của HĐLĐ đã ký kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài; thực hiện đúng các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam khi sử dụng NLĐ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Bộ Luật Lao động và các quy định hiện hành; thực hiện đúng văn bản đề nghị tuyển NLĐ Việt Nam và HĐLĐ đã ký kết.

Trước ngày 10-6 và ngày 10-12 hằng năm, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sử dụng lao động Việt Nam báo cáo 6 tháng và hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) về tình hình tuyển dụng, sử dụng NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.