Dự thảo: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ 2 tỉ đồng


Tin tổng hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Theo dự thảo, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (DN) thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

  • Là người quản lý DN theo quy định của Luật DN;

  • Không có án tích;

  • Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

  • DN đã thực hiện ký quỹ 2 tỉ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.


Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi DN đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối với DN. Về trình tự, thủ tục cấp giấy phép, theo dự thảo, DN gửi một bộ hồ sơ theo quy định đến Sở LĐ-TB-XH nơi DN đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở LĐ-TB-XH cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.


Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở LĐ- TB-XH thẩm tra, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với DN. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở LĐ-TB-XH có văn bản yêu cầu DN hoàn thiện hồ sơ.


Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở LĐ-TB-XH, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với DN; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời DN trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép. Dự thảo nêu rõ, thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng.


Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng. Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.