top of page
  • Writer's pictureNBCN

Dân "tặng quà" ít quá: Năm 2022 có 14 trường hợp nộp lại quà tặng - Hà Nội không có ai hoàn trả


Năm 2022, có 14 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với tổng số tiền là 260,7 triệu đồng.

Nội dung này được nêu trong báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Chính phủ gửi Quốc hội.

Báo cáo nêu rõ các nội dung thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động và rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng.

Các cơ quan đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.975 cơ quan, tổ chức, đơn vị (tăng 26,2% so với năm 2021); kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 477 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp (tăng 299 trường hợp so với năm 2021).

Năm 2022, có 14 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với tổng số tiền là 260,7 triệu đồng. Trong đó:

  • Đà Nẵng: 5 người với số tiền 131,1 triệu đồng;

  • Trà Vinh: 2 người với số tiền 4,2 triệu đồng;

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 5 người với số tiền 105,43 triệu đồng;

  • Bà Rịa - Vũng Tàu: 2 người với số tiền 20 triệu đồng.

  • Hà Nội không có ai hoàn trả quà cáp.

Liên quan tới việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, trong phạm vi quản lý nhà nước, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tăng cường hoàn thiện các quy định, quy chế, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức... Trong kỳ báo cáo, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 9.955 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 2.665 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 4.217 văn bản (gồm 519 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ và 3.698 văn bản của địa phương). Qua kiểm tra, đã phát hiện, kết luận, kiến nghị xử lý 61 văn bản (gồm 9 văn bản của cấp bộ và 52 văn bản của địa phương). Tiến hành 3.927 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, phát hiện 283 vụ việc, chấn chỉnh, xử lý 386 người vi phạm (tăng 2,6% số vụ và số người vi phạm so với năm 2021); kiến nghị thu hồi 50,8 tỉ đồng, đã được thu hồi được 43 tỉ đồng. Báo cáo cũng nêu những kết quả về việc thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kết quả đạt được cụ thể như sau: Tổng số lượng giao dịch nội tệ qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt trên 153,14 triệu giao dịch, với giá trị đạt trên 170,54 triệu tỷ đồng (tăng 11,02% về số lượng và 37,07% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2021).

Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống bù trừ điện tử và chuyển mạch tài chính đạt hơn 3.665,42 triệu giao dịch, với giá trị đạt gần 39,09 triệu tỉ đồng. Trong 11 tháng, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 5.688 triệu giao dịch với giá trị hơn 188,5 triệu tỉ đồng (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 77,8% về số lượng và 36,3% về giá trị).

bottom of page