Covid-19 bất ngờ triển lãm 2 chính sách: Hai bản tin cho Hai cảm giác...Có độc giả đề xuất nên thay cái liềm bằng cái đục, bạn nghĩ sao?