Chi tiết điểm khoanh vùng cách ly dập dịch COVID-19 tại Sơn Lôi - Vĩnh Phúc từ ngày 13/02/2020