Chủ đề 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”


Ảnh trên mạng

Tin tổng hợp: Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động CĐ năm 2020 với Chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.


Theo thông báo số 174/TB-TLĐ do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN ký, có 6 giải pháp chủ yếu để thực hiện:


Một là xây dựng và triển khai kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ đối với cán bộ CĐ xuất sắc, đoàn viên CĐ ưu tú, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước. Giới thiệu cán bộ, đoàn viên CĐ đủ điều kiện tham gia cấp ủy.


Hai là, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020) hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X.


Ba là, tăng cường tổ chức đối thoại cấp tỉnh, cấp KCN- KCX, khu kinh tế giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, người lao động, cán bộ CĐ và người sử dụng lao động.


Bốn là, tổ chức tổng kết, đánh giá mô hình trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.


Năm là, đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS. Phát huy vai trò của CĐ cấp trên trong vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập CĐCS nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước...


Sáu là, quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo của CĐ cấp trên đối với CĐCS...


Hoạt động CĐ năm 2020 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  • Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, về Công đoàn, về giai cấp công nhân đối với đội ngũ đoàn viên, người lao động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  • Thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong đó tập trung: Phấn đấu tỉ lệ CĐCS doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể đạt 70% trở lên.

  • Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu cả nước kết nạp được ít nhất 800.000 đoàn viên và thành lập được 5.000 CĐCS, đặc biệt là các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Là người lao động, kể cả người sử dụng lao động, bạn nghĩ gì về Chất Lượng Hoạt Động Công Đoàn như TLĐLĐ VN liệt kê bên trên?