Chỉ thị số 15/CT-TTg về cao điểm phòng chống dịch Covid-19 có gì cần thực hiện?