• NBCN

Chương trình Hỗ trợ Phát triển Kinh tế Tập thể/Hợp tác xã trả lương ra sao?


Mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể. Ảnh: Internet

Lao động trẻ sẽ nhận ít nhất 4,6 triệu đồng/tháng trong 3 năm nếu về làm tại Hợp tác xã theo Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 1804/QĐ-TTg.


Cụ thể, đối với lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể: Ngân sách địa phương hỗ trợ hàng tháng ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 3 năm/người, tối đa 2 người/tổ chức kinh tế tập thể/năm.

Như vậy, với mức lương tối thiểu vùng thấp nhất (vùng IV) là 3.070.000 đồng/tháng, nếu lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể (trong đó có HTX) thì nhận được khoản tiền hỗ trợ ít nhất là 4.605.000 đồng/tháng.

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng hiện nay: Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng; Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng.

Cũng theo Quyết định 1804/QĐ-TTg, đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể, được hỗ trợ học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo; kinh phí mua giáo trình của khóa học; chi phí đi lại từ trụ sở đến cơ sở bồi dưỡng (trừ vé máy bay); kinh phí mua tài liệu của chương trình khóa học; các khoản chi phí tổ chức, quản lý lớp học; thuê hội trường; thù lao giảng viên; tham quan, khảo sát; chi phí ăn, ở theo định mức được áp dụng tương tự như đối với công chức nhà nước.

Về nguồn kinh phí và mức hỗ trợ, thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể: Ngân sách địa phương bảo đảm 100% kinh phí trả học phí, tài liệu học tập theo quy định của cơ sở đào tạo; hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Đối với công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Liên minh Hợp tác xã, các hiệp hội, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, giảng viên: Ngân sách trung ương bảo đảm 100% kinh phí...