top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chúc Mừng Năm Mới Nhâm Dần 2022


Nhóm Bạn Công Nhân thân chúc anh chị em mọi nhà một năm mới Nhân Dần

Vui Khỏe + An Lành với đầy đủ Quyền Lao Động đúng chuẩn quốc tế.

bottom of page