Chính thức bỏ Biên Chế Suốt Đời với viên chức


Bỏ biên chế suốt đời với viên chức kể từ ngày 01/7/2020

Theo luật Cán bộ công chức và Luật viên chức số: 52/2019/QH14 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2019, điều 25 sửa đổi, với 88,2% phiếu tán thành, phương án về việc thực hiện hợp đồng làm việc với viên chức theo hướng “bỏ biên chế suốt đời” chính thức được thông qua.


Dựa theo luật này, chế độ “biên chế suốt đời” chỉ được áp dụng với ba trường hợp sau:

  • Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020.

  • Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

  • Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu theo quy định cũ, những viên chức đã vào biên chế đồng nghĩa với hợp đồng suốt đời, mặc dù có quy chế về hình thức xử phạt nếu vi phạm các quy tắc trong công việc trong đó có buộc thôi việc. Tuy nhiên, điều đó rất khó xảy ra, dẫn đến tình trạng nhiều viên chức thiếu năng lực vẫn tiếp tục được công tác, trong khi đó các lao động có năng lực tiếp tục không nhận được đãi ngộ xứng đáng, các sinh viên ngành giáo dục và y tế không thể tìm được việc làm tại các cơ sở công vì dư thừa lao động.

Do đó, với chính sách mới, những viên chức không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ không được tiếp tục ký hợp đồng.

Tuy nhiên, để giảm thiểu ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của người lao động, luật mới cũng đã nâng thời gian ký hợp đồng trong luật mới, cụ thể nâng từ 12-60 tháng thay cho 12-36 tháng trong luật cũ. Thêm nữa, những viên chức đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được tiếp tục ký hợp đồng thay vì ký hợp đồng với người mới. Toàn bộ đội ngũ đã tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.


Luật cũng có một điều khoản chuyển tiếp, đó là những người đã được tuyển dụng và đang thực hiện hợp đồng xác định thời hạn nhưng hợp đồng đó vắt qua thời điểm 01/7/2020 thì vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng đó cho đến khi kết thúc. Sau đó nếu được đánh giá đủ tiêu chuẩn thì sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn.


Đối với viên chức hoạt động ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo…, những người được tuyển dụng ở những khu vực này được ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Đây là cơ chế để khuyến khích những người có năng lực về công tác ở những vùng khó khăn.

Đây được xem là bước thay đổi lớn trong luật luật Cán bộ công chức và Luật viên chức Việt Nam. Bởi nó sẽ

góp phần tạo sự cạnh tranh trong lao động giúp nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, đồng thời tạo ra cơ chế công bằng hơn giữa những người lao động trong các đơn vị công lập.

Tác giả Anh Hoang viết riêng cho NBCN