Cập nhật tác hại của dịch bệnh Vũ Hán đến ngày 14.02.2020