Cập nhật tác hại của dịch bệnh Vũ Hán đến ngày 10.02.2020