Cập nhật tác hại của dịch bệnh Vũ Hán đến ngày 09.02.2020