Cập nhật tác hại của dịch bệnh Vũ Hán đến ngày 08.02.2020