Cập nhật tác hại của dịch bệnh Vũ Hán đến ngày 07.02.2020