Cập nhật tác hại của dịch bệnh Vũ Hán đến 19h30 ngày 19.4.2020