Cập nhật tác hại của bệnh dịch Covid-19 đến 20h ngày 26.02.2020