Cập nhật tác hại của bệnh dịch Covid-19 đến 18h00 ngày 05.3.2020

Có 14.241 người ở Việt Nam phải theo dõi y tế