Cập nhật tác hại của bệnh dịch Covid-19 đến 18h00 ngày 03.3.2020