top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cần tổng rà soát bằng tiến sĩ & thạc sĩ để sàng lọc chất lượng nhân sự của hệ thống chính trị


Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị các cơ quan tổng rà soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ, trong đó tập trung vào cán bộ trung cấp, cao cấp của bộ máy Nhà nước.


Tham gia thảo luận tại Quốc hội chiều 28/10/2022, ông Lê Thanh Vân (Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách) nói, vừa qua cơ quan đảng các cấp đã kỷ luật nhiều cán bộ tại

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nơi được coi là "lò ấp" đào tạo và cấp bằng tiến sĩ.

Vì vậy, ông đề xuất kiểm tra toàn bộ bằng tiến sĩ, thạc sĩ của cán bộ nhằm sàng lọc chất lượng nhân sự, đảm bảo chất lượng quản lý, điều hành của hệ thống chính trị.


Đại biểu của tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị ban hành quyết định thành lập Ban chỉ trung ương đạo cải cách thể chế. Nguyên nhân là dù cơ quan có thẩm quyền đã đưa ra ba đột phá chiến lược, trong đó có thể chế, nhưng qua nhiều nhiệm kỳ, vấn đề này chưa được giải quyết căn bản. Trong khi đó, thể chế có vai trò rất quan trọng, là nền tảng kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia.


Các vấn đề Ban chỉ đạo cần tập trung tháo gỡ là thể chế Nhà nước như phân công kiểm soát quyền lực, tránh lạm quyền, phân cấp phân quyền, hướng tới Nhà nước kiến tạo phục vụ nhân dân.

bottom of page