Cần có nhiều hơn một "Công đoàn Việt Nam"

Nguồn Video: VTC1 VTC1 | Việc tổ chức công đoàn không còn là duy nhất mà trong doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều tổ chức đại diện người lao động được thành lập sẽ là một xu hướng mà Việt Nam phải tiếp cận khi gia nhập CPTPP.