Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển

Thứ ba, 27/10/2020, 07:39:37

Trong giai đoạn 2015-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 song cơ bản tỉnh Phú Thọ đã đạt tốc độ tăng trưởng của tỉnh duy trì ở mức khá; cơ cấu kinh tế, lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực phát triển khá toàn diện. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đạt 125.285 tỷ đồng (gấp 1,87 lần giai đoạn trước). Việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư đã góp phần phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và đào tạo. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh đạt kết quả khả quan, từ vị trí 35 (năm 2015) lên thứ 26 (năm 2019), vươn lên nhóm khá của cả nước và thứ 3 của khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ.

Hoạt động đầu tư của các thành phần kinh tế có chuyển biến tích cực. Số doanh nghiệp được cấp mới đăng ký kinh doanh ước đạt 3.600 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 21.000 tỷ đồng, nâng tổng số lên trên 8.700 doanh nghiệp, đứng thứ hai trong các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Thu hút thêm gần 700 dự án đầu tư tư nhân, tổng vốn đăng ký thực hiện 48.000 tỷ đồng (bằng 3,6 lần về số dự án và 2,4 lần về vốn đăng ký so với giai đoạn 2011 – 2015). Kết quả thu hút đầu tư đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 7,86%/năm (cao hơn giai đoạn 2011-2015, đạt 6,95%); quy mô GRDP năm 2020 theo giá hiện hành ước tăng 1,7 lần so với năm 2015, tạo tiền đề cho tỉnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Có thể thấy rằng, giai đoạn 2020-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn này cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội.

namuga-1603445499
khu-cn-phu-ha-1603445549

Trịnh Thế Truyền TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư