Công chức bậc nào được tăng lương nhiều nhất từ giữa năm 2020?


Tin tóm lược: Từ ngày 01-7-2020, mức lương cơ sở mới sẽ được áp dụng, công chức sẽ có 2 mức lương khác nhau. Dưới đây là một phần bảng lương của CC trong năm 2020:


Cũng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, nhóm công chức loại A3.1 gồm 13 chức danh cụ thể: Chuyên viên cao cấp; Thanh tra viên cao cấp; Thẩm kế viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thuế; Kiểm tra viên cao cấp thuế; Kiểm toán viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; Kiểm tra viên cao cấp hải quan; Kiểm soát viên cao cấp thị trường; Thống kê viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Chấp hành viên cao cấp và Thẩm tra viên cao cấp trong thi hành án dân sự.


Như vậy, từ thời điểm 01-7-2020, công chức loại A3.1 thuộc các ngành thuế, hải quan, ngân hàng, thị trường & thi hành án sẽ được tăng lương nhiều nhất, với mức tăng lên đến 880.000 đồng/tháng.