Công Đoàn / Nghiệp Đoàn


Theo Luật Công Đoàn số 12/2012/QH13:

Điều 1. Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Ngày 19/11/2019, Quốc Hội VN thông qua Bộ Luật Lao Động (sửa đổi), Chương I. Điều 5.1.c.

Người lao động có các quyền mặc định sau đây:

  1. Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

  2. Yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình;

  3. Tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động.


VN là thành viên của hiệp định CPTPP có hiệu lực ngày 14/1/2019, VN có nghĩa vụ, tuân thủ những ràng buộc về luật, quy định:

Chương 19 Lao Động, Điều 19.3.1: Các quốc gia thành viên khẳng định cam kết thực thi đầy đủ nghĩa vụ với tư cách là một quốc gia thành viên ILO, và cam kết thông qua và duy trì trong nội luật cũng như trong thực tiễn các quyền cơ bản được khẳng định trong 8 công ước của Tuyên bố ILO năm 1998, quan trọng nhất là :

  1. Tự do liên kết và thừa nhận quyền thương lượng tập thể, được thể hiện trong Công ước 87 và 98 của ILO.

  2. Xóa bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, được thể hiện trong Công ước 29 và 105 của ILO

Qua Bộ Luật Công Đoàn , tổ chức, mục tiêu, nhiệm vụ và hoạt động công đoàn không đúng với tiêu chuẩn của Tổ Chức Lao Động Thế Giới (ILO ) và Chương 19-Lao Động của CPTPP mà VN có nghĩa vụ tuân thủ. Người lao động VN, đa số là các thành viên thuộc các doanh nghiệp quốc doanh, nếu chấp nhận hoạt động theo Luật Công Đoàn thì gia nhập các công đoàn.


Nhưng từ ngày 19/11/2019 theo Bộ Luật Lao Động (sửa đổi), người lao động có sự chọn lựa khác là có quyền thành lập nghiệp đoàn và tham gia nghiệp đoàn theo tiêu chuẩn lao động quốc tế và theo những quy định của CPTPP –Chương 19 Lao Động, mà VN phải tuân thủ thực hiện với đầy đủ thiện chí.


Từ ngữ Nghiệp Đoàn, do đó, được dùng thay thế Công Đoàn vì:

  1. Thành viên của Nghiệp Đoàn không thuộc Tổng Liên Đoàn Lao Động VN hay đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền;

  2. Nghiệp đoàn có hoạt động đúng nghĩa vì là tổ chức đại diện thực sự của người lao động, do người lao động và vì người lao động, để đấu tranh cho quyền lợi thiết thực của người lao động.