Có thể bạn đã biết... 10/12 là ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Còn 09/12 là ngày Quốc Tế Chống Tham Nhũng

Được đề xuất và khởi động bởi tổ chức MINH BẠCH QUỐC TẾ, một Liên Minh Toàn Cầu Chống Tham Nhũng

(tròn 26 tuổi vào ngày 9/12/2019)


Đồng bộ là nội dung Minh Bạch & Chống Tham Nhũng của Chương 26 CPTPP