• NBCN

Có thể bạn đã biết... 10/12 là ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Còn 09/12 là ngày Quốc Tế Chống Tham Nhũng

Updated: Nov 26, 2019

Được đề xuất và khởi động bởi tổ chức MINH BẠCH QUỐC TẾ, một Liên Minh Toàn Cầu Chống Tham Nhũng

(tròn 26 tuổi vào ngày 9/12/2019)


Đồng bộ là nội dung Minh Bạch & Chống Tham Nhũng của Chương 26 CPTPP