top of page
  • Writer's pictureNBCN

Còn 13 doanh nghiệp nợ 39,544 tỉ đồng tiền lương và 49 doanh nghiệp nợ BHXH


Đến ngày 26.01.2022, có 19 doanh nghiệp ở 11 tỉnh/thành phố còn nợ 44.509.287.199 đồng tiền lương của 1.992 người lao động, bình quân nợ 22,3 triệu đồng/người (giảm 30 tỷ và khoảng 3.000 người lao động so với năm 2021). Tuy nhiên, mức nợ lương bình quân cao hơn so với năm 2021 (bình quân là 15,7 triệu đồng/người).


Ngoài ra, có 6.111 người lao động tại 59 doanh nghiệp ở 11 tỉnh nợ Bảo hiểm xã hội với tổng số tiền là 82.128.093.358 đồng.


11 tỉnh/thành phố có nợ Bảo hiểm xã hội trước Tết Âm lịch năm 2022 gồm: Bình Phước, Cao Bằng, Đắk Nông, Gia Lai, Tiền Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Bình Thuận, Ninh Bình, Bến Tre, Thừa Thiên – Huế.

Cập nhật sau Tết Âm lịch (ngày 09.2.2022), đã có 6 doanh nghiệp thanh toán một phần/toàn bộ tiền nợ lương là 4,965 tỷ đồng của 658 người lao động; đã có 10 doanh nghiệp thanh toán toàn bộ số tiền nợ Bảo hiểm xã hội là 13,04 tỷ đồng. Hiện còn 13 doanh nghiệp nợ 39,544 tỷ đồng tiền lương và 49 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội với số tiền là 69,087 tỷ đồng.

bottom of page