Cán bộ, công chức, viên chức sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay cho bản giấy


Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 phê duyệt “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước”.


Mục tiêu chung của đề án nhằm thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.


Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2022 và các năm tiếp theo sẽ đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức vào quản lý và khai thác sử dụng. 

Đến năm 2023, cả nước sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện quy trình tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm,...

Các cơ quan nhà nước sẽ từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống; thực hiện việc cấp biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước qua hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu.


Đối tượng phạm vi áp dụng của đề án trên gồm:

  • Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước các cấp được điều chỉnh trong Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

  • Cán bộ, công chức đang công tác được điều động, luân chuyển giữ các chức danh chủ chốt trong các hội và tổ chức phi chính phủ;

  • Người được ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 17/11/2000.