BT LĐ-TB-XH: Xuất khẩu lao động là để giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và xây dựng đất nước

Updated: Oct 22, 2020


Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại phiên họp QH sáng 06/5/2020

Tin tổng hợp: Phát biểu tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, mục đích sửa đổi Luật là nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng ta được ban hành trong thời gian gần đây về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, thể chế hóa Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013.


Theo đó, hoạt động người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc là một chủ trương nhất quán và quan trọng, lâu dài, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì vậy, cần:

  • tạo môi trường minh bạch, thông suốt và đồng bộ cho hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  • bảo đảm tương thích giữa pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với pháp luật có liên quan của các quốc gia tiếp nhận lao động, các Công ước quốc tế có liên quan đến lao động di cư.

So với Luật số 72 hiện hành, dự thảo luật có những sửa đổi, bổ sung cơ bản theo 6 nhóm chính sách sau đây:

  1. Nhóm nội dung về sửa đổi, bổ sung các loại hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài;

  2. Nhóm nội dung về minh bạch hóa quy định và nâng cao điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  3. Nhóm nội dung về tuyển chọn, đào tạo LĐ và chuẩn hóa nguồn LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  4. Nhóm nội dung liên quan đến chi phí đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, phù hợp với thực tế thị trường, xu hướng quốc tế, bảo đảm trách nhiệm của doanh nghiệp với NLĐ;

  5. Nhóm nội dung liên quan đến các quy định về hình thức tổ chức và mở rộng phạm vi hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước...;

  6. Dự thảo luật cũng quy định, doanh nghiệp cũng phải duy trì các điều kiện hoạt động dịch vụ đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong suốt quá trình hoạt động.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung quy định, thời hạn giấy phép là 5 năm, được gia hạn giấy phép nhiều lần, mỗi lần 5 năm.