top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ Xây Dựng đề xuất phát triển 1,8 triệu căn nhà ở xã hội & nhà ở cho công nhân liệu có khả thi?


Bộ Xây dựng đề xuất phát triển 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp,công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

Bộ Xây dựng trình Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng hơn 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong giai đoạn 2021 - 2030

Tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người thu nhập thấp do Chính phủ tổ chức hồi đầu tháng 8-2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở báo cáo của các địa phương lập đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho người thu nhập thấp, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng nội dung Đề án, dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay đã có 40 địa phương gửi báo cáo về Bộ. Tổng hợp báo cáo và nghiên cứu các Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương đã được phê duyệt, cho thấy: Nhu cầu về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021 - 2030 vào khoảng 2,6 triệu căn và mục tiêu đề ra của các địa phương cho giai đoạn này là hoàn thành khoảng 1,8 triệu căn hộ. Trên cơ sở đó, Đề án đặt mục tiêu từ năm 2021 - 2025 sẽ hoàn thành 700 ngàn căn NƠXH, đáp ứng khoảng 54% nhu cầu; Từ năm 2025 - 2030 sẽ hoàn thành 1,1 triệu căn NƠXH, đáp ứng khoảng 85% nhu cầu nhà ở của công nhân, người thu nhập thấp sống ở các đô thị. Việc phát triển NƠXH những năm tới sẽ tập trung tại các đô thị lớn, các trung tâm công nghiệp trên cả nước. Để xây thêm khoảng 1,8 triệu căn NƠXH trong những năm tới, Bộ Xây dựng đề xuất với Thủ tướng nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Thuế… trong đó tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách cho nhóm người thu nhập thấp, quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thụ hưởng chính sách; tách riêng chính sách nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang khi sửa Luật Nhà ở để có cơ chế khuyến khích phát triển. Đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các địa phương lập quy hoạch, dành quỹ đất cho phát triển NƠXH, tạo thuận lợi trong chọn chủ đầu tư dự án, hoàn thiện các cơ chế ưu đãi của Nhà nước.

Về nguồn vốn thực hiện Đề án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung đề án phát triển NƠXH, nhà ở công nhân vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và 2025 - 2030; giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng quyết định phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội để huy động vốn cho cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua NƠXH, nhà ở công nhân.

Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng khoảng 50 thiết chế (nhà trẻ, siêu thị, y tế, giáo dục, các công trình văn hóa thể thao) tại các KCN, khu chế xuất trên cả nước.

bottom of page