Bộ Nội Vụ quyết chấn chỉnh công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức


Trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn tuyển dụng thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi thì phải thực hiện tuyển dụng theo quy định

Tin tổng hợp: Cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng sau ngày 28-12-2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục sẽ bị thu hồi quyết định tuyển dụng.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Hướng dẫn số 2965/HD-BNV nhằm xử lý những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức: Đối với các trường hợp được tuyển dụng công chức không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trước ngày 28-12-2017, Bộ Nội vụ hướng dẫn xử lý như sau:

  • Đến ngày 24-3-2020 vẫn chưa hoàn thiện đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31-12-2020 phải hoàn thiện. Quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện thì thu hồi quyết định tuyển dụng;

  • Đến ngày 24-3-2020 đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt… thì không thu hồi quyết định tuyển dụng;

  • Trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn tuyển dụng thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi thì phải thực hiện tuyển dụng theo quy định. Nếu trúng tuyển thì được giữ nguyên các quyết định có liên quan đến công tác cán bộ trước đó. Ngược lại, không trúng tuyển thì bị thu hồi quyết định tuyển dụng;

  • Nếu bị đánh giá không hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín thấp… thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Đặc biệt, các trường hợp được tuyển dụng sau ngày 28-12-2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị thu hồi quyết định tuyển dụng và các văn bản liên quan của công chức đó…