top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ Công Thương lên kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng


Ngày 10/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 3238/QĐ-BCT ban hành Kế năm 2021 của Bộ Công Thương thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.


Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị.

  • Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tin, bài, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng trên cổng/trang thông tin điện tử, báo, tạp chí;

  • Thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với các hình thức phù hợp.

  • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng (ngày 9/12 hàng năm).

  • Về tổ chức thực hiện, đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch của Bộ triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

  • Tổ chức phổ biến các nội dung về phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị. Tổng cục, các Cục thuộc Bộ xây dựng, ban hành Kế hoạch năm 2021 của cơ quan, đơn vị (chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Kế hoạch của Bộ được ban hành). Kế hoạch thực hiện cần được lượng hóa mục tiêu tỷ lệ % đạt được theo mục tiêu cụ thể được đề ra trong Kế hoạch của Bộ;

  • Rà soát, bổ sung nguồn lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch của Bộ và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, gửi về Bộ qua Thanh tra Bộ) trước ngày 10/11/2021 để tổng hợp chung, gửi Thanh tra Chính phủ.

Với các Cục, Vụ thuộc Bộ, Vụ Pháp chế có trách nhiệm đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Công Thương. Phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Bộ Công Thương.

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào nội dung đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị năm 2021. Bổ sung nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào Chương trình hội nghị tổng kết năm học và hội nghị phổ biến, tập huấn cho các trường thuộc Bộ năm 2021.

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án trong dự toán chi thường xuyên được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức của Bộ Công Thương trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

Các trường thuộc Bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, trang thông tin điện tử của các đơn vị và các cơ quan báo chí trong ngành Công Thương thực hiện viết tin, bài, đăng tải các thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nêu gương điển hình tiên tiến về phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Bộ phối hợp với Thanh tra Chính phủ để tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện, gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2021.

bottom of page