Bị ngừng việc do dịch Covid-19, người lao động được hưởng lương ra sao?


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh Covid -19 sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.


Trong thời gian qua, do tác động bởi dịch Covid -19, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất khiến việc làm của người lao động bị ảnh hưởng.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc trả lương ngừng việc cho người lao động căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ Luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc là do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động, hay do nguyên nhân khách quan để có xác định.

Đối với người lao động ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid -19, tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ Luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Cụ thể là các trường hợp:

  • người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

  • người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

  • người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ Luật Lao động.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ Luật Lao động.

Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ Luật Lao động.