top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bắc Giang: Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

Trích bản tin trên báo LĐO: Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đang quản lý 1.802 CĐCS với 237.210 đoàn viên công đoàn, tăng hơn 21.000 đoàn viên so với năm 2019. Sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn sẽ là lực lượng quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của đất nước.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25.01.2021 đến ngày 02.02.2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Vì vậy, việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội sẽ tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, với chế độ; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng, chính quyền… góp phần vào thành công Đại hội và đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể như ban hành các công văn, hướng dẫn tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, người lao động; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo; chỉ đạo phối hợp đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội, tuyên truyền những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; phản ánh các tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và người lao động; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội...

* Nhiều người đọc xong bản tin bỗng hoang mang: - Nhiệm vụ công đoàn là chăm lo việc đảng hay chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động?

bottom of page