Bãi bỏ quy định “bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử” từ 1.11

Updated: Oct 28, 2020

22/10/2020 – 08:23


Sẽ bãi bỏ quy định "bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử" từ 1.11 theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về hoá đơn điện tử, chứng từ.


​Theo đó, Nghị định 123/2020/NĐ-CP nêu bãi bỏ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử tử kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2020.


Cụ thể, Điều 35 Nghị định 119/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 nêu: Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 1.11.2020.


Như vậy, không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 1.11.2020.


Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 1.7.2022.


MINH HƯƠNG

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/bai-bo-quy-dinh-bat-buoc-su-dung-hoa-don-dien-tu-tu-111-847243.ldo