top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Giải quyết việc làm cho hơn 40 nghìn lượt lao động


Năm 2020 toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải quyết việc làm cho 40.002 lượt lao động. Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2020 là 38 người, trong đó 7 lao động đi Đài Loan, 31 lao động đi Nhật Bản.


UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, dân số toàn tỉnh có 1.167.938 người, tăng 1,36% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó dân số thành thị chiếm 57,56%, dân số nông thôn chiếm 42,44%, nam giới chiếm 49,57%, nữ chiếm 50,43%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2020 ước khoảng 625.926 người, tăng 0,22% so với cùng kỳ, trong đó lao động nam chiếm 56,89%, lao động nữ chiếm 43,11%. Lực lượng lao động ở thành thị chiếm 57,37%, lực lượng lao động ở nông thôn chiếm 42,63%.

Lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (khu vực có quan hệ lao động) là 251.000 người, chiếm 40,87% số lao động làm việc toàn tỉnh, trong đó 2,9% là lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, 64,1% là lao động thuộc các doanh nghiệp dân doanh, 33% là lao động các doanh nghiệp FDI.

Năm 2020 toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp 1.528 giấp phép cho lao động là người nước ngoài, trong đó cấp mới 813 giấy phép, cấp lại 715 giấy phép và xác nhận cho 63 người không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động.

Mức thưởng tết cao nhất năm nay là 422 triệu đồng (năm 2020 là 228 triệu đồng/người), mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin doanh nghiệp nào nợ lương người lao động năm 2020.

bottom of page