top of page
  • Writer's pictureNBCN

50% lượng kiều hối 2021 về Việt Nam là từ Việt kiều ở Mỹ - 53% lượng kiều hối 2021 đổ về Sài Gònbottom of page