top of page
 • Writer's pictureNBCN

4 tháng đầu năm 2021: Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 17,15 tỷ USD


Xuất khẩu nhóm hàng rau quả 4 tháng đầu năm 2021 tăng 9,1%

Bốn tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 32,07 tỷ USD, trong đó xuất khẩu (XK) đạt khoảng 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu (NK) ước khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 48,7%; xuất siêu khoảng 2,2 tỷ USD, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm ngoái.


Cụ thể, về xuất khẩu, tháng 4/2021, kim ngạch XK ước đạt 4,45 tỷ USD, tăng 29,1% so với tháng 4/2020, giảm 13,3% so với tháng 3/2021; trong đó, giá trị XK nhóm nông sản chính ước đạt 1,53 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,29 tỷ USD, thủy sản đạt 650 triệu USD và chăn nuôi đạt 36 triệu USD,… Tính chung 4 tháng, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với 4 tháng/2020. Trong đó, XK nhóm nông sản chính ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 9,0%; lâm sản chính đạt 5,33 tỷ USD, tăng 50,9%; thủy sản ước đạt 2,39 tỷ USD, tăng 6,1%; chăn nuôi ước đạt 125 triệu USD, tăng 37,4%.

4 tháng đầu năm 2021, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm:

 • cao su tăng 111,6%;

 • chè tăng 7,9%; gạo tăng 1,2%;

 • nhóm hàng rau quả tăng 9,5%;

 • sắn và sản phẩm từ sắn tăng 23,9%;

 • sản phẩm chăn nuôi tăng 37,4%;

 • cá tra tăng 2,8%;

 • tôm tăng 5,5%;

 • sản phẩm gỗ tăng 71,4%;

 • mây, tre, cói thảm tăng 65,9% và

 • quế tăng 28,1%.

Trong đó, có cao su, chè, sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu cao su tăng 79,6% về khối lượng, tăng 111,6% giá trị, xuất khẩu chè tăng 1,6% về khối lượng và tăng 7,9% về giá trị, xuất khẩu sắn tăng 65,3% về khối lượng và tăng 90,9% về giá trị.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu, có 2 mặt hàng dù giảm khối lượng nhưng nhờ giá trị xuất khẩu bình quân tăng nên vẫn tăng giá trị gồm:

 • gạo giảm 10,8% khối lượng nhưng tăng 1,2% giá trị;

 • hạt tiêu giảm 21,3% nhưng tăng 10,3% về giá trị.

Một số mặt hàng có giá trị XK giảm, như: Cà phê giảm 17,6% khối lượng và giảm 11,6% giá trị; hạt điều tăng 8,6% khối lượng nhưng giảm 7,8% giá trị.

Về thị trường xuất khẩu, 4 tháng đầu năm 2021 Việt Nam xuất khẩu nông lâm thủy sản tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 46,9% thị phần, châu Mỹ 27,6% thị phần, châu Âu chiếm 10,0% thị phần, châu Đại Dương chiếm 1,4% và châu Phi chiếm 1,4% thị phần. Trong đó, 4 thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 25,1% (giá trị tăng 58,0% so với năm 2020), 23,3% (giá trị tăng 35,8% so với năm 2020), 6,8% (giá trị tăng 4,5% so với năm 2020) và 4,9% (giá trị tăng 11,2% so với năm 2020).

Ở chiều ngược lại, 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch NK các mặt hàng nông lâm thủy sản ước khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị NK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,01 tỷ USD, tăng 121,9%; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 1,38 tỷ USD, tăng 36,9%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 679 triệu USD, tăng 22,1%; nhóm lâm sản chính khoảng 997,4 triệu USD, tăng 33,7%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 2,31 tỷ USD, tăng 40,1%.

bottom of page