• NBCN

"3 Tại Chỗ" = Tạm giam công nhân trong lúc chờ vắc-xin viện trợ?