• NBCN

3 quy định mới có lợi cho người lao động khi nhận tiền lương từ 01-01-2021


Bộ luật Lao động 2019 đã quy định mới một số quyền lợi của người lao động khi nhận lương kể từ ngày 01-01-2021:

  1. Được nhận bảng kê trả lương mỗi lần nhận lương, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có). Đây là điểm mới, chưa có ở Luật Lao động 2012.

  2. Được đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương nếu bị trả lương chậm từ 15 ngày trở lên.

  3. Không phải trả phí mở tài khoản nếu trả lương qua ngân hàng (hiện hành là hai bên thỏa thuận).