2 trường hợp được điều chỉnh biên chế


Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Nghị định quy định các cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào:

 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

 2. Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc; theo tính chất, nội dung công việc.

Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

2 trường hợp được điều chỉnh biên chế Nghị định nêu rõ, biên chế công chức được xác định căn cứ vào:

 1. Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

 2. Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

 3. Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

 4. Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài căn cứ quy định tại điểm 1, 2, 3 trên còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được xem xét trong 2 trường hợp:

 1. Cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ quy định ở trên;

 2. Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

Căn cứ xác định ngạch công chức Nghị định cũng quy định rõ căn cứ để xác định cơ cấu ngạch công chức gồm:

 1. Vị trí việc làm;

 2. Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

 3. Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là tỷ lệ % công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.