11 đối tượng nào được tuyển thẳng vào đại học năm 2020?