Ảnh Đẹp Lao Động

"Nét Đẹp Lao Động" 2019-2020 của báo Người Lao Động nhận tác phẩm dự thi đến ngày 01-7-2020. Mời bạn đọc tiếp tục tham gia.


Mùa khô. Ảnh: Huỳnh Mỹ Thuận


Ngày mùa. Ảnh: Nguyễn Đoàn Kết


Thăm lưới. Ảnh: Nguyễn Công Toại


Giữ nghề. Ảnh: Nguyễn Đạo


Chợ nón Gò Găng. Ảnh: Quảng Bá Hải


Heo đất Lái Thiêu. Ảnh: Huỳnh Mỹ Thuận


Bánh tráng Mỹ Lồng Ảnh: Nguyễn Đoàn Kết

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com