• NBCN

Điều kiện sử dụng lao động dưới 15 tuổi


Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Bình (tỉnh Đồng Nai) hỏi: "Cơ sở tôi muốn sử dụng lao động dưới 15 tuổi thì cần đáp ứng điều kiện nào và phải được sự đồng ý của cơ quan nào?".

Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời:

Vấn đề ông hỏi được quy định chi tiết tại Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động chưa thành niên.


Khoản 1 điều 4 của thông tư này quy định khi giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày giao kết hợp đồng lao động, trong đó không có án tích về hành vi xâm hại trẻ em;

  • Có bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em theo mẫu số 02 tại phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này.

Như vậy, từ ngày 15-3-2021, khi Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực, NSDLĐ muốn thuê người dưới 15 tuổi làm việc cho mình thì phải xin cấp phiếu lý lịch tư pháp (trong vòng 6 tháng) để chứng minh không có án tích về xâm hại trẻ em.


Khi tuyển dụng, sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, NSDLĐ phải có sự đồng ý của cơ quan sau: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi có địa chỉ được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN), HTX, liên hiệp HTX hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan, tổ chức hoặc hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác, trong trường hợp NSDLĐ là DN, cơ quan, tổ chức, HTX. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của hộ gia đình, cá nhân, trong trường hợp NSDLĐ là hộ gia đình hoặc cá nhân.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube